fotografia autoportret

UWAGA! Ze względów zdrowotnych, do momentu odwołania NIE PRZYJMUJĘ ZAMÓWIEŃ.
Za utrudnienia serdecznie przepraszam.

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Nazywam się Maciej Dobrzycki, mieszkam w Kłodzku i jestem właścicielem witryny niecodziennosc.eu. Wykonuję na terenie Kotliny Kłodzkiej fotografie na zamówienie, ale ze względu na sporadyczną częstotliwość i dorywczy charakter zamówień - nie jestem przedsiębiorcą, lecz osobą prywatną rozliczającą się na podstawie umów cywilnoprawnych. Jako osoba prywatna mam prawo tę prywatność chronić, więc moje dane osobowe - niezbędne do zawarcia umowy - poznasz podczas osobistego spotkania. Dla rozwiania wątpliwości informuję, że w witrynie nie sprzedaję ani towarów, ani usług. Otrzymujesz możliwość umówienia się na osobiste spotkanie, którego skutkiem może być zawarcie umowy o usługę fotograficzną, a celem usługi - powstanie dzieła, tj. fotografii lub ich serii. Im pełniejsze i bardziej szczegółowe informacje odnośnie Twoich oczekiwań mi udzielisz, tym bardziej dopasowaną propozycję będę w stanie dla Ciebie przygotować.
 2. Przeczytaj proszę POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, ponieważ dane osobowe, które otrzymuję, przetwarzam zgodnie z tą polityką, będącą nieodłączną częścią niniejszego regulaminu. W dalszej części regulaminu występuję jako Usługodawca.
 3. Witryna - strona internetowa "niecodziennosc.eu" lub zamiennie "www.niecodziennosc.eu" zwana dalej Witryną lub Stroną.
 4. Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 5. Umowa - umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło, lub umowa zlecenie) zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na wybrany przez Klienta Pakiet.
 6. Pakiet - proponowany przeze mnie wariant usługi związanej z wykonaniem fotografii nazywany dalej Usługą, albo Pakietem.
 7. Regulamin - niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem, określający zasady świadczenia usług Klientowi przez Usługodawcę i implikacje korzystania z witryny niecodziennosc.eu. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku. Zamieszczone w witrynie odpowiedzi na najczęstsze pytania traktuj jako rozwinięcie zapisów tego regulaminu.
 8. Zapisy umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą są nadrzędne w stosunku do zapisów Regulaminu i mogą się od niego różnić.
 9. Zdecydowaną większość osób wybitnie denerwują wyskakujące okienka w witrynie internetowej, których kliknięcie lub nawet zamknięcie ma potwierdzać, że z czymś się zgadzasz. Z szacunku dla ludzi, gdzie tylko mogę staram się powstrzymywać przed tak nachalnie wymuszającymi działaniami. Muszę jednak pewne rzeczy, czy tak, czy tak wyraźnie i jednoznacznie przekazać, dlatego informuję, że korzystanie przez Ciebie z witryny www.niecodziennosc.eu, a także zamówienie jakiejkolwiek usługi jest równoznaczne ze znajomością, akceptacją, przestrzeganiem zapisów tego regulaminu i złożeniem przez Ciebie oświadczeń o następującej treści:
  * "Zapoznałem się z REGULAMINEM i POLITYKĄ PRYWATNOŚCI oraz rozumiem, akceptuję i będę przestrzegać ich zapisów";
  * "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI;
  * "Zgodnie z moją wiedzą, nie choruję na koronawirus COVID-19 lub jego odmiany, nie jestem tych chorób nosicielem, ani nie miałam/miałem i nie mam styczności z osobami zarażonymi";
  * "Usługodawca poinformował mnie i godzę się z tym, że gdy usługa zostanie wykonana, a treści cyfrowe - niezapisane na nośniku materialnym (tj. zdjęcia cyfrowe w postaci plików w formacie JPG) zostaną mi udostępnione, to utracę możliwość odstąpienia od umowy";
  * "Dane, które podaję są zgodne z prawdą";
  * "Jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Usługę zamawiam dobrowolnie i w pełni świadomie.".
 10. Ceny ustalam wg własnego SCHEMATU i w nim znajdziesz odpowiedź na pytanie: "Ile to kosztuje i dlaczego ?".

§ 2. Przedmiot umowy

Podstawowym przedmiotem umowy są dzieła w postaci wykonanych przeze mnie utworów (treści) cyfrowych, tj. fotografii cyfrowych poddanych charakterystycznej dla mnie obróbce graficznej, zapisanych w cyfrowym formacie JPG. Głównym sposobem odbioru ww. treści cyfrowych jest pobranie ich przez klienta poprzez internet. Nośnikiem alternatywnym może być - jeśli zamówiono - fizyczny nośnik, na którym mogę je dostarczyć (na terenie Polski), np. pendrive, albo ich formę materialną tj. odbitki, wtedy klient odbiera nośnik z dziełem osobiście lub w formie przesyłki.

Jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, na fotografie otrzymasz niewyłączną, bezterminową licencję, bez ograniczeń terytorialnych i na wszystkich polach eksploatacji.

§ 3. Procedura postępowania

 1. Podajesz swoje dane kontaktowe, tj. nazwisko, imiona, (opcjonalnie numer telefonu zarejestrowany w Polsce), koniecznie adres działającej poczty elektronicznej, ponieważ tylko na ten adres będziesz otrzymywać wszystkie następne informacje o sprawach organizacyjnych, między innymi o miejscu i terminie spotkania, oraz jak pobrać gotowe fotografie cyfrowe. Odpowiadasz na pytania: co fotografie mają ogólnie przedstawiać? Jaki będzie ich cel (komercyjny; pamiątkowy, np. ślub, chrzest; inny)? Gdzie? Kiedy? Jak długo? W jakich warunkach? Na jaki efekt liczysz? Jaki przeznaczasz na to budżet z pytaniem czy się w nim zmieścisz? Określenie budżetu jest fundamentalne, ponieważ zaoszczędzi obopólnie czas, zawężając zakres przyszłych propozycji. Wykluczy sytuację, gdy otrzymasz propozycje, które Ciebie, ze względu na przeznaczony budżet, zupełnie nie zainteresują. Możesz oczywiście umówić się na spotkanie bez podawania powyższych informacji, ale w takim przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia różnic nie do pogodzenia będzie bardzo wysokie, a podpisanie umowy mało prawdopodobne. Możemy niepotrzebnie stracić czas. Aby tego uniknąć, udziel proszę odpowiedzi na zadane na stronie głównej pytania. W tym celu wykorzystaj formularz dostępny w zakładce PREZENTACJE->'TWOJE OCZEKIWANIA', lub PREZENTACJE->ŚLUBY->PROPOZYCJE. Dane kontaktowe i ewentualne szczegóły podaj w chat tekstowym w Messengerze Facebook . Telefonu w witrynie już nie udostępniam, ponieważ ponad 90% osób dzwoniących było sprzedawcami internetowymi, od których nie mogłem uwolnić się.
 2. Wysłanie ww. informacji jest równoznaczne z sytuacją, o której mowa w § 1 ust. 9 regulaminu.
 3. W odpowiedzi, poprzez Messenger zaproponuję termin osobistego spotkania w celu ustalenia szczegółów i sfinalizowania umowy.
 4. Podczas osobistego spotkania ustalamy szczegóły i załatwiamy formalności, tzn. między innymi uzupełniamy Twoimi danymi osobowymi wygenerowaną w formularzu umowę z indywidualną ceną i zawieramy tę umowę. Proszę przynieś ze sobą dowód osobisty, ponieważ bez niego umowy nie podpiszemy. Każda umowa rodzi poważne konsekwencje prawne, więc nie podpiszę jej bez osobistej weryfikacji osób, z którymi ją zawieram. (Przy umowach ślubnych osobiście spotykam się z obiema osobami i z obiema podpisuję jedną umowę. Bez pośredników).
 5. Szczegóły zamówienia reguluje umowa, więc w ustalonym terminie realizuję zamówienie i udostępniam Tobie do pobrania gotowe treści (fotografie) cyfrowe. Jeśli zamówiono materiały dodatkowe takie jak fizyczne nośniki (pendrive, papierowe odbitki, album, itp.) - termin przekazania całości materiałów wydłuży się, ponieważ zamawiam je w firmach zewnętrznych (producenci albumów, fotoalbumów, fotoksiążek; laboratoria fotograficzne, itp.)

§ 4. Formy płatności oraz realizacja zamówień

Szczegóły realizacji zamówienia i formy płatności reguluje umowa. Ze względu na "przejrzystość podatkową", preferowaną formą płatności są płatności bezgotówkowe.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

Zanim zdecydujesz się zawrzeć umowę w celu zakupu usługi, informuję Ciebie, iż po zawarciu umowy i po spełnieniu z mojej strony świadczenia, tj. wykonaniu usługi i udostępnieniu Tobie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (zdjęcia cyfrowe w postaci plików w formacie JPG) - utracisz prawo do odstąpienia od umowy.

Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie i na zasadach podanych w umowie.

§ 6. Ochrona własności intelektualnej

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904) prezentowane poprzez witrynę www.niecodziennosc.eu materiały i treści są moimi własnymi, autorskimi projektami, będącymi efektem działalności twórczej o zindywidualizowanym charakterze. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie tych materiałów bez mojej zgody dla jakichkolwiek celów, odpłatnych lub nie, stanowi naruszenie prawa autorskiego. (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie żądania naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich).

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Zamieszczone w Witrynie informacje o propozycjach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania Usługodawcy. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

3. Zastrzegam sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie przeze mnie wskazanym lub z chwilą udostępnienia na stronie internetowej zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Maciej Dobrzycki